Visszavásárlási garancia

  

 

 

 

Főbb tudnivalók röviden:

  • Az elállás joga csak a Természetes személy Fogyasztókat illeti meg
  • A Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül (most akció keretében) indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket
  • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie
  • A Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől akkor is, ha az átvett termék csomagolását kibontotta. Azonban Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a csomagolás felbontása után, a lezárt csomagolású higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében (részletek lejjebb)
  • Továbbá nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót pl. olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó kifejezett kérésére állítottak elő, romlandó, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (teljes lista lejjebb)
  • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. (Elállási nyilatkozat mintát a lejjebb található hivatkozásokra kattintva tölthetsz le.)
  • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem későbvisszaküldeni vagy Szolgáltató átvételi címein leadni
  • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítási díjat is
  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni
  • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be

 

További részleteket, jogszabályi hivatkozásokat az alábbiakban talál.


 

Az elállási jog nyilatkozat minta pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Az elállási jog nyilatkozat minta word doc formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

 

ELÁLLÁS JOGA

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a

megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás

nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen

tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási

jogát.

1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

1.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a

vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának

költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a

nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

1.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék

esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó

személyére szabtak.

1.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás

egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul

vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac

vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő

alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás

által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a

felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés

teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási

munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott

teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében,

ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,

és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,

hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét

követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14

napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a

szállítási díjat is.

1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől

való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől

számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy

Szolgáltató címen leadni.

1.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül.

1.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt

visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

1.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,

kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

1.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

1.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és

működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

1.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta

az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,

hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe

venni.

1.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a

postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés

alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés

esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A

megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja

vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

1.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű

használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak

megtérítése a Fogyasztót terheli!

1.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen

Szabályzatban található elérhetőségeken.

1.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

1.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

1.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

1.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási

szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

egyikére elküldeni.

1.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék

kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14

napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,

email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax

küldésének idejét veszi figyelembe.

1.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a

14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie

14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

1.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a

szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolja elállási jogát.

1.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.